^ Ir arriba

Acceso á Sede Electronica do Concello de Gondomar  bandos-municipais-ml  taboleiro-de-anuncios-lateral  perfilcontratante off  gondomar  Actas-dos-Plenos  Descarga-de-Impresos normativa-municipal normativa-municipal

Últimos anuncios

Últimos vídeos

Gondoverán é un programa de lecer e tempo libre preferentemente para fillos e fillas de familias traballadoras, co obxectivo de favorecer a conciliación da vida familiar e laboral durante o mes de xullo, ao tempo que se potencia o desenvolvemento integral do neno/a a través dunha programación que combina o xogo con actividades creativas, culturais e coñecemento do entorno próximo, dende unha pedagoxía do lecer baseada na educación en igualdade e hábitos saudables.

I.- BENEFICIARIAS/OS. REQUISITOS
Preferentemente 100 rapaces e rapazas que teñan o seu empadroamento no Concello de Gondomar nacidos entre os anos 2006 (non poderán facer 13 anos antes da finalización do campamento) e 2016 (deberán ter feitos 3 anos ao inicio do campamento) e cuxos proxenitores sexan persoas traballadoras en activo (por conta allea ou propia).
En caso de quedar prazas serán admitidos doutros concellos, con preferencia de aqueles cuxos proxenitores sexan traballadores no municipio de Gondomar.
En caso de que o/a menor precise apoio derivado da súa diversidade funcional, deberá facelo constar na folla de inscrición, especificando o máis posible as necesidades especiais que presente.

II.- SOLICITUDES
2.1 Normas para cubrir os impresos
A solicitude deberán estar asinada polos pais/nais ou titores legais do/a
menor.

2.2 Lugar e presentación das solicitudes e da documentación
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Gondomar de luns a venres de 8.30 a 14h ou a través da sede electrónica

2.3 Prazos
Presentación de solicitudes: do 7 ao 21 de maio ata as 14 horas a través do Rexistro Xeral do Concello de Gondomar ou ata as 24h a través da Sede Electrónica.

III.- PREZO DE GONDOVERÁN
O prezo será de 65€ por neno/a
Prazo de presentación de pagamento: do 4 ao 7 de xuño

IV.- HORARIO DE GONDOVERÁN
Gondoverán levarase a cabo durante todo o mes de xullo e terá como sede un Centro Educativo de Gondomar. O seu horario de funcionamento será de 9.00 a 14.00 horas con posibilidade de incorporación de 8.00 a 9.00 horas e de saída de 14.00 a 15.00 horas.

V.- PROCEDEMENTO PARA ADXUDICACIÓN DAS PRAZAS, PUBLICACIÓNS LISTAXES ADMITIDOS/AS E LISTA DE ESPERA. PAGAMENTO DO PREZO
As 100 prazas serán adxudicadas por rigoroso orde de entrega de documentación no rexistro municipal ou sede electrónica, para aquelas solicitudes que entregaran correctamente toda a documentación dentro dos prazos establecidos.

As listaxes de admitidos/as publicarase no taboleiro do Concello e na páxina web (www.concellodegondomar.gal).

Prazos:
Publicación provisional da listaxe de admitidos/as: 24 de maio Reclamacións: do 27 ao 29 de maio

Publicación da listaxe definitiva de admitidos/as: 3 de xuño
Prazo de presentación do pagamento: do 4 ao 7 de xuño
Comunicarase o resultado dos/as participantes seleccionados por teléfono e/ou por enderezo electrónico

Listaxe de agarda
As vacantes que se produzan por renuncia ou por calquera outro motivo ofreceránselles aos solicitantes que figuren na lista de espera. As renuncias non se incluirán na lista de espera e contactarase cos suplentes por teléfono ou enderezo electrónico dende o CIM.
Prazo de presentación do pagamento do 1 ao 8 de xuño: unha vez aceptada a praza presentarase o xustificante de pagamento nas dependencias do CIM entre o 1 e o 8 de xuño, en caso contrario a praza será ofertada ao seguinte da lista de espera.

VI.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
 Solicitude de praza ou prazas.
 Autorizacións e observacións médicas.
 Obrigas do campamento asinadas polos pais ou titores/as legais.
 Fotocopia dos DNI dos pais ou titores/as legais.
 Fotocopia do libro de familia ou DNI do/a menor.
 Fotocopia dos DNI das persoas autorizadas á recollida do/a menor
(sempre e cando sexan persoas distintas dos pais ou titores/as legais)
 Fotocopia da tarxeta sanitaria do/a menor ou seguro médico privado.
 Volante de empadroamento da unidade familiar.
 De ser o caso, xustificación da ocupación actualizada dos pais ou titores
(fotocopia da última nómina, certificación de empresa, vida laboral ou calquera outra tipo de documentación que acredite dita situación, no caso de traballadores por conta allea; ou do último recibo do pagamento da cota á seguridade social no réxime especial de traballadores por conta propia, no caso de traballadores/as autónomos/as).

VII.- PUBLICIDADE E PRAZO
A publicación das presentes bases, xunto coa correspondente convocatoria, realizarase no taboleiro do Concello e na páxina web municipal.
Contra estas bases e as resolucións administrativas que se adoptan na súa execución poderá interpoñerse, potestativamente, recurso de reposición perante o órgano que a ditou no prazo dun mes. Entenderase desestimado si transcorre outro mes sen contestar; neste caso poderá interpoñerse recurso contencioso- administrativo perante o Xulgado do Contenciosos Administrativo tal como prevé o artigo 8 da Lei 29/1998, de 13 de xullo, reguladora da Xurisdición concencioso- administrativa, no prazo de dous meses.

ANEXOS

Temas

axudas-offcultura-offemprego-off

deporte-offemprego-offprocesos-selectivos-off

Novas destacadas

 • Aberto o prazo para consultar o censo electoral
  Aberto o prazo para consultar o censo electoral Ata o próximo 1 de xuño poderá consultarse o censo electoral ordinario que rexirá nas eleccións ao Parlamento de Galicia o próximo día 12 de xullo, e si é o caso presentar reclamación sobre a súa exclusión, modificación o datos erróneos. O horario de consulta será de 09.00 a 14.00…
 • ANUNCIO DE CONSULTA DO CENSO ELECTORAL
 • O concello prepara as súas instalacións coas medidas de seguridade e hixiene precisas
  O Concello de Gondomar está a traballar na adaptación das súas instalacións para adaptarse as normas e requisitos que marca a “nova normalidade” cara á que estamos camiñando neste proceso de desescalada. Atendendo os requisitos y recomendacións das autoridades sanitarias dotaránse de mámparas as sús oficinas para garantir a seguridade…
 • Recuperación do Lago do Lapido (Prado) para a veciñanza
  A Entidade local de Morgadáns está a traballar arreo para ofrecer pouco a pouco o mellor aos seus veciños e veciñas, así como a todos os habitantes do municipio de Gondomar que queran gozar desta parroquia. Con este obxectivo recuperouse un espazo natural que ata o de agora estaba esquecido,…
 • O Conservatorio de Música de Gondomar lanza o reto “Música para que?”
  O profesorado e estudantes do centro municipal queren implicar a toda a poboación nesta iniciativa coa que se pretende visibilizar a importancia da música nas nosas vidas, patente durante estes meses de confinamento, e subliñar a necesidade de reivindicar os ensinos artísticos musicais. A través das redes, e tras aceptar…
 • DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2020
  Un ano más nos sumamos á festa de celebrar o Día das Letras Galegas no que este ano se rinde homenaxe a Ricardo Carvalho Calero. Dende o goberno de Gondomar queremos por o noso gran de area nesta xornada lembrando no só a figura do homenaxeado se non que a…
 • DIA MUNDIAL DA RECICLAXE
  DIA MUNDIAL DA RECICLAXE Este 17 de maio tamén celebramos o Día Mundial da Reciclaxe e dende o goberno de Gondomar amosa o seu agradecemento á veciñanza porque, según os datos analizados, nos dous meses de confinamento e pese a el, o seu compromiso coa xestión selectiva de residuos estivo moi presente, incrementándose nun…

Destacados

 

Concello-Covid.gif

CovidGondomar1.jpg

Sin título-2.jpg 

google play gondomar

Carteleira

Facebook

Twitter