^ Ir arriba

Anuncios urbanismo

Plan Especial Dotación Centro de día Sor Rosario Fernández Pereira

EXP.- 2942/2018
DILIXENCIA.-Esténdoa eu, en folla aparte, para facer constar que con data 17.07.2019 (2019-E-RE-1240) ten entrada no Rexistro Electrónico do Concello de Gondomar en soporte dixital o documento denominado “Plan Especial Dotación Centro de día Sor Rosario Fernández Pereira” redactado polo arquitecto Modesto Martínez Sienes e asinado o día 17.07.2019 onde consta de 53 páxinas e que se vai someter, en cumprimento do disposto no artigo 75.1a) da Lei 2/2016, do 10 de febreiro e 186.1a) do RLSG en relación co artigo 22 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, á súa exposición pública.
(documento asinado dixitalmente adxunto)

Documentación
Download this file (20191113_dilixencia.pdf)Dilixencia[Dilixencia]
Access this URL (28 - Plan Especial)28 - Plan Especial[28 - Plan Especial]