^ Ir arriba

novas

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 19
Tuesday, 19 March 2013 13:53

Vivenda

Vivenda

Unha vivenda , en propiedade ou aluguer , constitúe un dos pilares fundamentais na vida das persoas, así como , un elemento integrador dentro da sociedade. É un dereito de todo cidadán recollido na Constitución, pero este dereito resultar ser un problema para moita xente sobre todo na mocidade. Para paliar esta problemática xurden unha serie de iniciativas.

Tes varias opcións dende o aluguer ata a compra.

COMPRA VIVENDA

Antes de asinar un contrato ou precontrato de compravenda, debes pedir ao vendedor copia da escritura que lle acredite como propietario do piso ou solar.

É aconsellable, tamén, acudir ao Rexistro da Propiedade, onde consta toda a información relativa a constitución, transmisión e extinción de dereitos reais que poden recaer sobre unha leira, como as hipotecas ou outras cargas. De existir cargas, podes ou debes, segundo os casos, acordar co vendedor a cancelación das mesmas. Respecto da hipoteca podes pedir que o propietario a cancele ou subrogarte, si as condicións pódenche interesar.Os datos que debes coñecer son os relativos a identificación do propietario ou copropietarios, a superficie do inmoble ou solar, a cota de participación do piso na contribución a gastos comúns, si está hipotecada ou ten outro tipo de cargas e, por último, si é de edificación libre ou sometida a algún réxime de protección.

Para mercar una vivenda protexida  ter como referencia o PLAN Vivenda 2009/10

Enlace: http://igvs.xunta.es/web/axudamoste/12

ALUGUER. PROGRAMA VIVENDA  ALUGUER

Actualmente existen dous modelos de funcionamento e xestión da Bolsa de Vivenda Nova en Aluguer: Un coa colaboración do INJUVE e as Comunidades Autónomas e Concellos.
O programa articúlase en dúas liñas principais:

 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Informar e asesorar aos mozos en todo o relacionado con aluguer e compravenda de vivendas.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Depósito na Bolsa mediante acordo cos propietarios dunha serie de vivendas en aluguer para mozos, tanto individualmente como en grupos, a prezos inferiores aos do mercado, grazas ao sistema de garantías ofrecidas aos arrendadores, a Bolsa supervisa e controla o proceso de aluguer.

As vantaxes comúns para arrendadores e arrendatarios son:

 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">As vivendas depositadas son revisadas e inventariadas previamente a ser ofertadas aos mozos solicitantes.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Acompaña aos solicitantes a visitar a vivenda.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">O contrato de aluguer é supervisado polo servizo, asesorando ás partes en todas as dúbidas que puidesen suscitarse.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Serve de mediador para solucionar os problemas que puidesen xurdir durante o aluguer.

Maís información:
Enlace: http://conselleriavivenda.xunta.es/web/actuamos/383

RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

A renda básica de emancipación, consiste nun conxunto de axudas directas do Estado, destinadas ao apoio económico para o pago do aluguer da vivenda que constitúe o seu domicilio habitual e permanente, nas condicións e requisitos que establece o Real Decreto 1472/2007.
Requisitos dos beneficiarios
Poderán percibir a renda básica de emancipación, todas aquelas persoas que reúnan os seguintes requisitos

 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Ter unha idade comprendida entre os 22 e 30 anos (a prestación interrómpese ao cumprir os 30 anos)
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Ser titular do contrato de aluguer da vivenda na que residan con carácter habitual e permanente. A contía da prestación dividirase polo número de inquilinos titulares do contrato. Cada un dos titulares pode solicitar a renda básica de emancipación.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Dispor dunha fonte regular de ingresos que lle reporte uns ingresos brutos anuais inferiores a 22.000 euros.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Inclúese aos traballadores por conta propia ou allea, aos bolseiros de investigación e aos perceptores de prestación de desemprego ou dunha pensión por incapacidade , por invalidez ou calquera outra prestación pública, sempre que poidan acreditar unha vida laboral de polo menos seis meses de antigüidade, inmediatamente anteriores ao momento da solicitude, ou unha duración prevista da fonte de ingresos de polo menos seis meses contados desde o día da súa solicitude.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Si traballas por conta propia e a túa fonte regular de ingresos consiste en actividades empresariais, profesionais ou artísticas, poderás deducirche para o cómputo dos ingresos brutos os gastos necesarios para a súa obtención.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Posuír a nacionalidade española ou a dalgún dos Estados membros da Unión Europea. Para estranxeiros non comunitarios é necesario ter a autorización de residencia permanente en España.

Si modificásese algunha das circunstancias que permitiron a concesión da Renda de Emancipación e deixásese de cumprir calquera dos requisitos esixidos, o beneficiario haberá de comunicalo de inmediato ao órgano que lle recoñeceu o dereito á axuda, para que resolva o que proceda e comuníqueo ao Ministerio de Vivenda.
Contía
A renda básica de emancipación se desglosa nas seguintes axudas:

 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Unha cantidade mensual de 210 euros co fin de facilitar o pago dos gastos do aluguer.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">120 euros para o caso de que se constitúa un aval cun avalista privado.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Préstamo sen intereses, por importe de 600 euros, reintegrable cando se extinga a fianza prestada en garantía do aluguer.

A axuda de 210 euros percibirase por meses completos, con efectos desde o mes seguinte ao da súa solicitude, durante un máximo de catro anos, sexan ou non consecutivos, ou até aquel en o que se cumpra a idade de 30 anos
Para percibir a renda básica son requisitos fundamentais

 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">A domiciliación bancaria desta axuda nalgunha das entidades de crédito colaboradoras do Ministerio de Vivenda
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Domiciliación bancaria do pago do aluguer. O número de conta desde a que pagas o aluguer debe ser unha conta dalgunha das entidades colaboradoras.Devandito pago poderá efectuarse mediante transferencia bancaria a unha conta predeterminada do arrendador ou do seu representante a estes efectos, desde a conta do inquilino habilitada para iso; ou ben, mediante o cargo de recibos domiciliados nesta última conta, directamente por parte do arrendador ou de quen o represente.
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Estar ao corrente do pago do aluguer da vivenda
 • http://www.concellodegondomar.com/themes/Gondomar/images/menu-leaf.gif); background-color: transparent; background-position: 1px 0.35em; background-repeat: no-repeat no-repeat;">Estar ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias e coa Seguridade Social

Datos solicitude Galicia:
http://www.alquilerjoven.es/formulario.htm

Enlaces de interese sobre vivenda:
Instituto Galego de Vivenda: www.igvs.xunta.es 
www.emancipacionxove.org 
www.alquilerjoven.es 
Consejo Juventud España: www.ayudasviviendajoven.es

Teléfonos de información xeral

Información xeral sobre VIVENDA

SERVIZOS CENTRAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE A CORUÑA

SERVIZOS DE INFORMACIÓN FERROL

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  LUGO

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  OURENSE

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

SERVIZOS DE INFORMACIÓN VIGO
981 54 19 82 
902 10 00 54

981 18 23 47

981 33 71 61

982 29 46 02

988 38 62 68

986 80 56 10

986 80 56 10


Información sobre o PROGRAMA DE VIVENDA EN ALUGUER

SERVIZOS CENTRAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  A CORUÑA

SERVIZOS DE INFORMACIÓN FERROL

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  LUGO

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  OURENSE

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

SERVIZOS DE INFORMACIÓN VIGO
981 56 85 08 
981 56 85 09

981 28 71 32

981 35 85 28

982 25 54 01 
982 25 54 21

988 51 15 74

986 80 52 83 
986 80 52 84

986 48 57 46


Información sobre a RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

SERVIZOS CENTRAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  A CORUÑA

SERVIZOS DE INFORMACIÓN FERROL

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  LUGO

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  OURENSE

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

SERVIZOS DE INFORMACIÓN VIGO
881 03 16 12

981 29 48 72

981 35 87 42

982 22 62 93

988 37 56 90

986 80 56 06

986 49 45 62


Información sobre o REXISTRO DE DEMANDANTES DE VIVENDA PROTEXIDA

SERVIZOS CENTRAIS SANTIAGO DE COMPOSTELA

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  A CORUÑA

SERVIZOS DE INFORMACIÓN FERROL

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  LUGO

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE  OURENSE

DEPARTAMENTO TERRITORIAL DE PONTEVEDRA

SERVIZOS DE INFORMACIÓN VIGO
881 99 90 48

981 18 48 03

 

982 29 49 71

988 38 62 71 
988 38 68 71

986 80 53 13