^ Ir arriba

novas

Saturday, 05 June 2021 09:56

Gondomar obtén o selo oficial “Calcula 2” do Ministerio de Transición Ecolóxica que confirma a súa adhesión ao rexistro da pegada de carbono

2019_C.jpg

 

Poderá coñecer deste xeito oseu impacto ambiental e acometer acciónsconcretaspara combatelo con máis precisión

Coincidindo coa celebración do Día Mundialdo Medio Ambiente o concello de Gondomarven de recibira confirmación da súa adhesión a esta iniciativa quedesenvolve a Rede Española de Cidades polo Climaencolaboración co Ministeriopara a TransiciónEcolóxicae o Reto Demográfico (MITERD) que outorga Gondomar un selo oficialCalcula2queratificao cálculo e metodoloxía empregadose engadea pegadadecarbonoa un Rexistro Nacional.

A iniciativa “busca mellorarnoso traballona loita contra o cambio climático e na  conversión de Gondomar nunha localidade sostible ouresiliente”, afirmao alcalde Paco Ferreira, quenlembra“que con este novo paso demostramos que a nosa apostapolo  medioambiente,e o futuro da nosa contorna e do noso planeta,é firmee decidida”.

A pegada de carbono deGondomar calculousetendoenconta o gasto que xeran os edificios e sedes municipais, ailuminación pública e as frotas de vehículosdependentes do concello, sendo o resultado de 958,68toneladas de dióxido de carbono anuais.

Dende a concellería de MedioAmbiente, que dirixeBrais Misa,se traballa de forma decidida por reducir a pegada de carbono na medida do posible. Proba deloéo uso deenerxía renovables e a súa progresivaimplantaciónnos próximos anos, que se fixoucomo obxectivo o goberno local. Na actualidade, osConsistorio e o edificio de Urbanismo empreganxabiomasa.

 

Unhaenerxíaquese está a implantarno Centro de  Desenvolvemento Local(CDL) no queestán en marcha xa as obrasde instalación dunha novacaldeira. Neste proxecto seinvestiránalgomáisde100.000euros, financiados acargo dos orzamentos do Instituto Enerxético de Galicia(Inega)ecofinanciado a través dos fondos europeos  FEADER.Ademais da instalación térmica dabiomasa, o proxecto contempla a colocación dun depósito de inercia de 1000 litros que almacena enerxía quexeraa caldeira, así como a instalación dun contadorpara a medición de kWh térmicos consumidos.

Unha mellora que repercutirá positivamente na pegada de carbono doconcello no futuro e que nestes momentos,tendoen conta os parámetros que a definen,foi identificada pola concellería de MedioAmbiente,dirixida por Brais misa, no período 2019-2020.