Search

Normativa Municipal

Ordenanzas e Regulamentos

Esta sección recolle todas as ordenanzas e regulamentacións que están á súa disposición na web, para á súa consulta. A maior parte destes documentos preséntanse en formato PDF e DOC, para que vostede poida descargalos comodamente no seu dispositivo electrónico.

 
Faga click en cada documento para visualizalo ou descargalo
Aprobación definitiva da ordenanza municipal de normalización lingüstica
Intervención: Ordenanzas fiscais reguladoras de taxas

Ordenanza Fiscal reguladora do imposto as actividades-económicas

Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto aos Bens Inmobles

Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Incremento de valor de terrenos de natureza urbana

Ordenanza Fiscal reguladora do Imposto sobre Construccións, Instalacións e Obras

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola prestación do servizo de rede de sumidoiros

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola expedición de documentos

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa pola expedición de licencias urbanísticas

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por ensinanzas especiais nos establecementos docentes do Concello

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por servicios de instalacións deportivas e servicios análogos

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por servicios de matadoiros, lonxas e mercados

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mercadorías, materiais de construcción, valados, etc.

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por cemiterio municipal

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por tendidos, tuberías e galerías

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mesas, cadeiras, etc.

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por instalación de quiosco en vía pública

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por grúa para retirada de vehículos

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por instalaciñons de postos, barracas, casetas de venda, etc.

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por expedición de licencia de apertura de establecementos

Ordenanza Fiscal reguladora da Taxa por entrada de vehículos a través da beirarúa

Taxa por Prestación de Servicios e Utilización de Instalacións Culturais, Educativas e Análogas

Taxa por Servicio de Distribución de Auga

Réxime interior
Urbanismo e medio ambiente